Nhà phát triển: Dragon Top Entertainment Company Limited